Metro Transit
Community Safety Survey

Thank you for participating in this survey.  Your answers will help inform Met Council’s understanding of how the passenger community perceives safety on Metro Transit.

Ua tsaug koj koom tes los teb cov lus nug ntsuas no. Koj cov lus teb yuav pab qhia rau pab tsav xwm Met Council nkag siab txog kev nyab xeeb ntawm cov neeg caij npav Metro Transit.

တၢ်​ဘျုး​လၢ​န​နုာ်​လီၤ​ပၣ်​ဃုာ်​မၤ​သ​ကိး​တၢ်​လၢ​ တၢ်​သ​မံ​ထံ​တ​ဘျီ​အံၤ​အ​ဃိန့ၣ်​လီၤ. ​န​တၢ်​စံး​ဆၢ​တ​ဖၣ်န့ၣ်​ က​မၤ​စၢၤ​တၢ်​ဒုး​သ့ၣ်​ညါ​ဆိ Met Council အ​တၢ်​နၢ်​ပၢၢ်​အါ​ထီၣ်ဘၣ်​ဃး​ပှၤ​တ​ဝၢ​လၢ​အ​ဒိး​လ့ၣ်​မ့ၣ်​အူ​တ​ဖၣ် ​အ​တၢ်​သ့ၣ်​ညါ​နၢ်​ဟူ​ဘၣ်​ဃး​တၢ်​လဲၤ​ထီၣ်​က့ၤ​လီၤ​လၢ ​မဲး​​ထြိၣ်လ့ၣ်မ့ၣ်အူ (Metro Transit) ဒ်​လဲၣ်​အ​ဂီၢ်န့ၣ်​လီၤ.

Qorannoo kana keessatti hirmaachuu keessaniif galatoomaa.  Deebiiwwan keessan akkaataa hawaasi imalaan nageenya Meetiroo Tiraanzitii irraa itti ilaalu irratti hubannaa Caffeen Meet (Met Council) qabuuf odeeffannoo kennuuf gargaaru.

Waad ku mahadsan tahay inaad kaqaybqaadato ra’yi uruurintan.  Jawaabahaaga ayaa kaa caawin doona inay fahmaan Golaha Met sida rakaabka bulshada ay u arkaan nabadgelyada tareenka Metro Transit.

Gracias participar en esta encuesta.  Sus respuestas ayudarán a informar al Consejo Metropolitano sobre la forma en que la comunidad de pasajeros percibe la seguridad en Metro Transit.